اصطلاحات فقهی (6)

اصطلاحات فقهی (6)

(9/8/1391-439)

 

* «باید»، «لازم است»، «بنابراظهر»، «بنابراقوی»، «بعید نیست»، «خالی از وجه نیست» به منزلة فتوای صریح می‌باشد.

*«بنابر احوط»، «بنابر احتیاط واجب»، «بنابر احتیاط»، احتیاط واجب است یا احتیاط مستحب.

* «محل تأمل است» یا «محل اشکال است»، به منزلة احتیاط واجب است؛ اگر جایز بودن چیزی مورد تأمل یا اشکال بود، احتیاط واجب ترک کردن آن است.

از شرایط مرجع «آزاد» بودن است.

اگر دو مجتهد یکی اعلم و دیگری اورع(پرهیزگارتر) باشد و در سایر جهات با هم مساوی باشند، اظهر رجوع به اعلم است.

 در صورت مساوی بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسائلی که با هم ارتباط ندارند، بعضی مسائل را از یکی و بعضی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید.

 عدول از مجتهد زنده به دیگر، در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیت، در جمیع مسائل یا در بعضی مسائل که ارتباطی با هم ندارند، جایز است، ولی احوط ترک عدول است مگر به اعلم؛ حکم اورعیت نیز مانند اعلمیت است.

 در احتیاط باید به فردی رجوع کرد که علم او از سایر مجتهدهای دیگر (به جزء مرجعش) بیش‌تر و یا مساوی باشد.

 اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقلید او باقی بماند.  

اگر مرجع میت حکمی داشته که فرد در زمان حیات او به آن عمل نکرده یا شک دارد که عمل کرده، دیگر نمی‌تواند به آن عمل کند هر چند میت اعلم باشد.

ـ اگر فرد در بعضی موارد از نظر مرجع اول میت عدول کند و به سراغ مرجعی رود که بقاء را جایز دانسته است، در صورت بقاء نمی‌تواند در این مسائل بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، به مرجع اول برگردد.

*

برگرفته از رساله‌ی آیت الله محمدتقی بهجت

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید