سوز یا دود

آقای حاتمی کیا توو یه فیلمش گفت "خیبری سوز داره، دود نداره"

اما گویا داد و دود در صحبت هنگام دریافت سیمرغش پیشی گرفته بود بر سوز

وی هم چنان در حالی گفت که شکایتش رو به خدا می بره که فریاد اعتراضش رو پیش هزاران چشم حاضر در سالن و میلیون ها بیننده بالفعل و بسیار بیش از این بیننده بالقوه بیان کرد.

جای شکوه نزد خدا، خلوت و نجوای نیایش باشد خوش تر است

/ 0 نظر / 63 بازدید