سلول های دیوانه

سلول های دیوانه شهر را به هم ریخته اند 

و تو را ویران می کنند

سلول های دیوانه، از هر سو "دیوانه وار"

نکثیر می شوند

 و افق کوتاه پیش چشم تو را

تیره و تار می کنند

و

سیاه می کنند

                 لباس عزیزانت

و

سفید می کنند

               موهای قریبانت(نزدیکانت)

و

غریب می کنند

                  جمله ی یتیمانت

و

می پراکنند

                  حلقه ی رفیقانت

 

سلول های دیوانه، زنگی و مست

                                          دشنه به دست

در هم آویخته اند

و شهر جانت را به هم ریخته اند

و مرا در خود به تماشای تو فرو ریخته اند

 

می دانم

سلول های مست

مرا فرو می ریرند

مرا ویران ...

مرا ناتمام ...

 

 

سلول های مست ناتمام تمام می کنند

 و این رسمی است

/ 0 نظر / 60 بازدید