الهی مرگم را زینت زندگی‌ام(زندگی‌یم) قرار ده.

 

 

الهی رفتنم را زیور بودنم قرار ده.