خوب زندگی کردن و خوب ماندن، بسیار سخت‌تر از زیبا مردن و زیبا رفتن است