دوست ندارم وقتی که از دنیا میرم، برای دنیا اتفاقی نیفته.