مبادا که گمان دیگران، ما را در حقیقت‌مان به خطا بیندازد.

 

 

*لمعه سراب: برگرفته از اشعار حافظ