تکلّم/ زبان الکن

تکلّم/ زبان الکن

(7/6/1388- 288)

 

آن روز

وقت پیشکش کردن نامه‌ی

 "دوستت دارم"

دستم لکنت گرفت.

 

 (آن روز

وقت دادن کاغذِ  "دوستت دارم"

دستم هم لکنت گرفت/ گرفته بود. زبان دستم لکنت گرفت. دست گفتنم هم لکنت گرفت)

   + مهدی رزاقی - ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; ٧ شهریور ۱۳۸۸