الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

حکومت با کفر می‌ماند و با ظلم نمی‌ماند