کلمه و معنا

 

 

  گاهی "کلمه"، حق "معنا" را ادا نمی‌کند. گاهی ظرف کلام برای گنجاندن مفهوم در آن کوچک و گاهی ردا و جامه‌ی شکل و فرم، برای عرضه مضمون، تنگ و ناساز است. گاهی حتی عرصه‌ی سخن تنگ است و  تاب و گنجایش مقصود را ندارد.

 

 

  گاهی برای آنچه که باید گفت، کلمه نمی‌یابی یا برای آنچه که باید، واژه نیست.

 

 

  چیستی و ماهیت، گاهی وصف و بیانِ چگونگی و کیفیت را برنمی‌تابد. چیزهایی هست که "شاید" بتوان که تجربه کرد، ولی هرگز نتوان که توصیف کرد.

 

 

 و چه بسیارند از آن دست که در داد سخن دادن بسیار بتوان از آن گفت ولی در عرصه عمل، بسیار سخت باشند و به قول امام علی، "حق" از جمله‌ی آنان است.

 

 

الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف

 

 

 

 

 

   + مهدی رزاقی - ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱٧ تیر ۱۳۸٦